top of page

Voorwaarden


Artikel 1: Inschrijfvoorwaarden

Elke volwassene die deelneemt aan een activiteit aangeboden door Aldabra Yacht Charter, verklaart dat hij volledig in het bezit is van zijn intellectuele en fysieke middelen.

Voor minderjarigen onder de 16 jaar getuigen ouders of wettelijke vertegenwoordigers dat de beoefenaar in staat is om onder te dompelen en minimaal 25 meter te zwemmen.

Voor minderjarigen vanaf 16 jaar verklaren ouders of wettelijke vertegenwoordigers dat ze minimaal 50 meter kunnen duiken en zwemmen.

De deelnemer aan de door Aldabra Yacht Charter georganiseerde activiteiten verklaart dat hij geen medische contra-indicatie heeft voor het beoefenen van zeilen en de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden heeft gelezen.

Inschrijving voor activiteiten georganiseerd door Aldabra Yacht Charter impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.

Artikel 2: Reservering en betaling

Voor het loket (verkoop van losse tickets):
betaling van de volledige betaling bij boeking.

Smartbox Wanderbox Groupon wordt ingewisseld voor de kassa.

Voor privatiseringen en telefonische reserveringen:
aanbetaling van minimaal 30% van het totale bedrag inclusief belasting te betalen op het moment van boeking.
saldo te betalen 72 uur voor het instappen.

Artikel 3: Annulering door de klant

Ticketkantoor: Elke reservering van het ticketkantoor is definitief en kan niet worden geannuleerd of gewijzigd, er vindt geen restitutie van het ticketkantoor plaats,

Privé- en individuele diensten: Annulering alleen mogelijk voor privé- of individuele diensten en slechts 10 dagen voor vertrek.

30% van het bedrag van de service wordt ingehouden als compensatie.

Naast de vergoeding kunnen de annuleringsvoorwaarden van de horecadienstverlener komen.

Indien de deelnemer(s) niet komen opdagen op het geplande tijdstip van de reservering, vervalt het contract en mag Aldabra Yacht Charter de ligplaats(en) op de boot krijgen. De aanbetaling blijft bij Aldabra Yacht Charter dat zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de service te claimen.

Artikel 4: Annulering / Wijziging door Aldabra Yacht Charter

Aldabra Yacht Charter behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen en in geval van gebeurtenissen buiten haar wil (met name slechte weersomstandigheden), haar schema's te wijzigen, de diensten uit te stellen zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. In geval van annulering zal Aldabra Yacht Charter de reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen terugbetalen.

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden:

Het is mogelijk dat de roosters of looptijden van onze dienstverlening worden gewijzigd. Het is ook mogelijk dat er een uitje wordt georganiseerd op een andere boot dan de Aldabra-catamaran.

Alle passagiers en klantbedrijven, partners of organisatoren van evenementen aan boord van Aldabra of aan boord van een door Aldabra Yacht Charter ter beschikking gestelde boot verbinden zich er in ieder geval toe om zich te houden aan de vastgestelde voorschriften (overhandigd bij het aan boord gaan) en aan de instructies.

Aldabra Yacht Charter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van voorwerpen van passagiers, in het bijzonder als gevolg van de natuurlijke bewegingen van de boot, alsmede de toestand van de zee of anderszins.

Versieringen, meubelen, reclamestickers en andere aanpassingen die installatie-, verwijderings- of schoonmaakkosten met zich meebrengen voor het herstel van Aldabra in de originele staat zijn voor rekening van de klant; evenals eventuele extra kosten in verband met Aldabra-aanpassingen.

Bij een privatisering aan de kade verbindt de klant zich ertoe de boot terug te bezorgen in de staat waarin deze hem ter beschikking werd gesteld. Alle kosten veroorzaakt door eventuele verslechtering zijn voor rekening van de klant. De klant of het bedrijf van de klant moet ook alle verantwoordelijkheden op zich nemen met betrekking tot de organisatie van zijn evenement (veiligheid, geluidsoverlast, enz.)

Artikel 6: Aankomst

Deelnemers dienen 20 minuten voor aanvang van de op de website of brochures vermelde dienst bij de boot aanwezig te zijn. Bij verlate of vertraagde aankomst dienen deelnemers telefonisch contact op te nemen met Aldabra Yacht Charter. Het vertrek van de boot vindt plaats op het geplande tijdstip van de dienst,

In voorkomend geval kunnen de voorwaarden van artikel 3 van toepassing zijn.

Artikel 7: Betaling van het saldo
Het saldo moet uiterlijk 72 uur voor de privatiseringsdienst worden betaald

Onmiddellijke betaling aan het loket.

Artikel 8: Gebruik van de lokalen
Deelnemers moeten de bedieningsvoorschriften van de boot en de veiligheidsinstructies van de bemanning respecteren. Zij verbinden zich ertoe de lokalen schoon en in goede staat achter te laten.

Artikel 9: Capaciteit
Voor een bepaald aantal personen wordt een contract opgesteld. Indien het aantal deelnemers het bij boeking vastgestelde aantal overschrijdt, kan Aldabra Yacht Charter deze extra deelnemers weigeren.

Deze extra deelnemers worden, indien nodig, apart gefactureerd.
Ter herinnering: de totale capaciteit van de boot is maximaal 20 passagiers.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en verzekering

Deelnemers worden bij aankomst aan boord opgehaald door Aldabra Yacht Charter. Ze blijven onder zijn verantwoordelijkheid totdat ze de boot verlaten aan het einde van de dienst. De burgerlijke aansprakelijkheid van Plaisirs de la Mer met betrekking tot deze deelnemers eindigt buiten de diensturen, binnen de hierboven beschreven termijnen.
Deelnemers verklaren dat ze de garanties van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Aldabra Yacht Charter hebben gelezen.

Aldabra Yacht Charter wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging tijdens de service.

Artikel 11: geschillen

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht door de rechtbank van koophandel van La Rochelle, het enige Franse recht is van toepassing.


Artikel12 Betaling met Creditcard


Aldabra Yacht Charter verbindt zich ertoe de door deze klanten verstrekte gegevens niet te bewaren voor het debiteren van hun creditcard.

bottom of page